WAR 2007_GALA_Jana KHOKHLOVA-Sergei NOVITSKI 03.jpg