WAR 2007_GALA_Jana KHOKHLOVA-Sergei NOVITSKI 01.jpg